Çökelme, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, bar­yum sülfat, stronsiyum sülfat ve silika gibi düşük çözünürlüğü olan tuzların çökelmeleri ile oluşur. Bu bileşiklerin stabiliteleri, çözelti içindeki kon­santrasyonları, suyun sıcaklığı, pH’sı ve diğer fak­törlere bağlıdır. Örneğin, yüksek sıcaklıklar ve pH, kalsiyum karbonat çökelmesini hızlandırmaktadır. Çökelme kontrolü, geri kazanımı düşürerek, pH’yı ayarlayarak, antiskalantlar ilave ederek (çökelek ön­leyiciler) veya çökelek oluşturan bu iyonları ön arıt­ma ile gidererek önlenebilir.

Asit, kalsiyum karbonat kontrolü veya selülozik membranların hidrolizinin önlenmesi için ilave edilmektedir. Genellikle sülfürik asit kullanılmakta­dır. Çok nadir olarak hidroklorik asit kullanılır. Asit ilavesi ile karbonat konsantrasyonu düşer ve bikar­bonatı, karbondioksite dönüştürür. Karbondioksit membrandan geçer ve son arıtma ile membrandan uzaklaştırılır. Sülfürik asit ilave edilmesinin nedeni, maliyeti ve güvenlik hususlarıdır. Eğer, sülfürik asit ile ilave edilen sülfat, sülfat konsantrasyonunu etki­liyor ise bu durumlarda hidroklorik asit kullanılır. Bazı durumlarda ilave edilen sülfat, baryum sülfat veya kalsiyum sülfat çökelekleri oluşumuna yardım eder ve geri kazanım oranını düşürür. Bazı yüzeysel sularda, organik maddeler (humik asit vb) antiska­lant gibi davranır. Bundan dolayı, asidifikasyonunun yapılıp yapılmayacağı pilot testler ile belirlenir. Asit ilavesi yapılmaz ise karbondioksit oluşmayacağı için membran sonrasında son arıtma ünitesi olarak gaz uçurma gibi ünitelerinde yapılmasını gerektirmez. Bu durum, ilk yatırım ve işletme maliyetini düşürür.

Antiskalantlar, ters osmoz öncesinde çökelek (çö­zünmüş tuz ve silika) oluşumunu önlemek için en çok kullanılan kimyasal maddelerdir. Bazı antiska­lantlar, kristal oluşumunu önler iken bazıları oluşan kristallerin yapısını bozar ve kristaller büyüyemez. Bazı durumlarda antiskalant içerisine seyrelticiler ilave edilerek, kolloidal malzeme depoziti önlenir.  Bazı antiskalantlar ko­agülant gibi davranarak, organik karbon ile birleşip membran yüzeyine yapışmaktadır.

HYDRODIS R 859 Antiskalant ise mükemmel dispersiyon gücü sayesinde flokulant özelliği göstererek yüzeydeki çökelmeleri önlemektedir.